SARRERAK 2018

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 3.106.000,00
Zeharkako zergak 625.000,00
Tasak eta bertzelako diru-sarrerak 2.217.550,00
Transferentzia arruntak 2.609.000,00
Ondareko diru-sarrerak 139.500,00
Inbertsio errealak besterentzea 2.100.000,00
Kapital transferentziak 1.243.000,00
Diru-sarrerak, guztira 12.040.050,00

GASTUAK 2018

Deskribapena Zenbatekoa (€)
Langileen ordainsariak 2.909.000,00
Ondasunen erosketak eta zerbitzuak 5.033.500,00
Korrituak 0,00
Transferentzia arruntak 625.550,00
Inbertsioak 3.072.000,00
Kapital transferentziak 400.000,00
Gastuak, guztira 12.040.050,00