2021eko Hiri Kanpaldia

JARRAIBIDEAK

Matrikula nahitaez egin behar da 2021eko hiri kanpaldira joateko. Haur parte-hartzaile bakoitzak berea egin beharko du. Mesedez, bete itzazu ondoren ageri diren eremuak eta erantsi haurraren egungo argazki bat, bai eta osasun txartelaren argazkia ere, horri dagokion atalean.

 

  OPCIONAL.Inserte aquí la foto del niño/a (Tamaño máximo 2MB o 2000KB). Adjuntar en formato .JPG .PDF Inserte preferiblemente fotos realizadas con el móvil para evitar archivos pesados.
  Txertatu hemen haurraren argazkia (Tamaina gehienez 2MB). Erantsi formatu honetan: JPG .PDF

  * DATOS IMPORTANTES SOBRE EL NIÑO/A * HAURRARI BURUZKO DATU GARRANTZITSUAK

  * PERMISO PARA ATENCIÓN MÉDICA / OSASUN - LAGUNTZA EMATEKO BAIMENA

  Autorización a prestar a el/la menor todas las atenciones médicas de cualquier tipo que se requieran, en caso de urgencia, en el caso de no localizar telefónicamente a los padres/ tutores del/ la menor.
  Larrialdi kasuan eta gurasoak telefonoz topatzen ez baditugu, behar dituen zainketa mediku guztiak emateko baimena ere ematen dut.
  Doy mi consentimiento / Nire baimena ematen dutNo doy mi consentimiento / Ez dut baimena ematen

  * PERMISO PARA LA UTILIZACIÓN DE IMÁGENES / IRUDIAK ERABILTZEKO BAIMENA

  Autorización durante el Campamento Urbano 2021, a realizar fotografías y grabaciones de videos de los/as menores y las actividades que éstos/as van a realizar. La finalidad de estas fotografías y vídeos es la documentación del campamento. Estas imágenes se utilizarán únicamente para la elaboración de la memoria final, futuros trípticos, y para mostrar la actividad en la página web del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
  Baimena, 2021eko Hiri Kanpaldian adingabeen eta haiek eginen dituzten jardueren argazkiak eta bideo-grabazioak egiteko. Argazki eta bideo horien xedea kanpaldia dokumentatzea da. Irudiak soilik erabiliko dira azken txostena egiteko, etorkizunean hiru-orrikoak egiteko, eta Aranguren Ibarreko Udalaren webean jarduera erakusteko.
  Doy mi consentimiento / Nire baimena ematen dutNo doy mi consentimiento / Ez dut baimena ematen

  * PERMISO DE RECOGIDA / JASOTZEKO BAIMENA
  (A cumplimentar en el caso de que NO sean los/as padres/ madres/ tutores legales quienes realicen el acompañamiento del/la menor en la entrada y salida del campamento urbano 2021)
  (Bakarrik bete behar da gurasoak edo legezko tutoreak EZ badira 2021eko hiri kanpaldian, adin txikikoari sarrera eta irteeretan laguntzeko arduradunak)
  D. /Dña. J./And. (señale lo que proceda)
  AUTORIZO A / BAIMENA EMATEN DIOT:
  D. /Dña. J./And. (nombre y apellidos de quien recogerá al/la menor) como la persona responsable de acompañar al/la menor en la entrada y salida del campamento urbano 2021. En caso de cambios notificaré a los monitores/as del Campamento Urbano con suficiente antelación.
  Aipatutako adin txikikoa jaso eta laguntzeko 2021eko hiri kanpaldian. Aldaketarik egotekotan Hiri Kanpaldiko begiraleei behar den aurrerapenarekin jakinaraziko diet.

  PROTECCIÓN DE DATOS / DATUEN BABESA

  - Responsable del tratamiento: Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
  - Finalidad: Gestionar el desarrollo del campamento urbano en cumplimiento de una misión publica.
  - Consentimiento: En el caso de que haya incluido datos de salud, mediante la firma de este documento autoriza expresamente el tratamiento de sus datos para el desarrollo del servicio.
  -Comunicaciones de datos: Los datos se comunicaran a terceros en los casos previstos en la normativa vigente y en caso de haber dado su consentimiento para la publicación de imágenes.
  - Plazo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad señalada y se almacenaran mientras el Ayuntamiento del Valle de Aranguren pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las normas de conservación establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos.
  - Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, dirigiéndose a las dependencias municipales.
  - Tratamenduaren erantzulea: Aranguren Ibarreko Udala
  - Helburua: Hiri kanpaldien garapena kudeatu herri misio bat betetzeko.
  - Baimena: osasunari buruzko datuak adierazi izatekotan, dokumentu hau sinatuz zerbitzua garatu ahal izateko datu horiek erabiltzeko baimena ematen duzu.
  - Datuen jakinarazpena: datu hauek gaur egungo araudiak aurreikusitako egoeratan jakinaraziko zaizkie hirugarrenei, beti ere zure irudiak argitaratzeko baimena emana baduzu.
  - Datuak gordetzeko epea: datuak adierazitako helburua betetzeko beharrezkoa den denbora gordeko dira eta Aranguren Ibarreko Udalak beren tratamendutik eratorritako erantzukizunak izan ditzakeen bitartean. Era berean artxibo eta dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru Legeak ezarritako kontserbazio arauak bete behar dira.
  - Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu, baliogabetu edo bestelako eskubideak erabiltzeko Udaleko bulegoetara jo dezakezu.

  COVID-19
  Como padre/madre/tutor/a legal, estoy de acuerdo en que:
  - El Campamento Urbano se desarrollará con las medidas higiénico sanitarias que indica el Gobierno de Navarra y el Instituto de Salud Pública.
  - Debido a la situación actual provocada por el COVID-19, se pondrán en conocimiento de los padres/madres/tutor/a legal, cualquier situación de riesgo que se produzca para tomar las medidas sanitarias oportunas.
  - Nos comprometemos al cumplimiento de las indicaciones sanitarias que se marquen para el desarrollo del Campamento Urbano, asumiendo de esta manera, los posibles riesgos sanitarios.
  Aita/ama/legezko tutore naizen aldetik, honakoarekin nago ados:
  - Hiri kanpaldia garatuko da, Nafarroako Gobernuak eta Osasun Publikoaren Institutuak adierazitako neurri higienikoak eta osasun arlokoak beteta.
  - COVID-19 gaitzak gaur egun eragindako egoera dela eta, gerta daitekeen edozein arrisku egoera jakinaraziko zaie gurasoei/legezko tutoreari, behar diren osasun neurriak hartzeko.
  - Konpromisoa hartzen dugu, hiri kanpaldia garatzeko ezartzen diren osasun arloko oharrak betetzeko, izan daitezkeen osasun arriskuak gure gain hartuta.

   

  Volver arriba